Regulamin korzystania ze strony internetowej www.pesto.pl

 

I. Definicje

 1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Restauracja oraz Klient realizujący zamówienie na stronie internetowej www.pesto.pl.
 2. Restauracja – EWA WNĘK PESTO, ul. Żabikowska 66, 62-032 Luboń, NIP: 7791259984
 3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, która składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Restauracji Pesto.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze strony internetowej www.pesto.pl, za pośrednictwem której Klient ma możliwość składania zamówień.
 5. Zamówienie – to czynność prawna dokonywana za pośrednictwem strony internetowej www.pesto.pl, podczas której Klient wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
 6. Płatność – czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany, określony w Regulaminie sposób podczas składania zamówienia.
 7. Operator PłatnościPayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 8. Administrator Danych Osobowych – PESTO – EWA WNĘK PESTO, ul. Żabikowska 66, 62-032 Luboń, NIP: 7791259984
 9. Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe – PESTO – EWA WNĘK PESTO, ul. Żabikowska 66, 62-032 Luboń, NIP: 7791259984, email: restauracja@pesto.pl.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników oraz Klientów, którzy korzystają ze strony internetowej www.pesto.pl.
 3. Restauracja, Użytkownik oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez stronę internetową www.pesto.pl odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zakazane jest korzystanie ze strony internetowej www.pesto.pl przez Użytkownika oraz Klienta w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji. W szczególności Klient oraz Użytkownik nie będą podejmowali czynności, które mogłyby narazić Restaurację na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 6. Użytkownik oraz Klient nie mogą umieszczać w serwisie treści bezprawnych.
 7. W momencie złożenia Zamówienia, Użytkownik staje się Klientem.
 8. Klient oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu zamówienia, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Restauracja może niezwłocznie usunąć zamówienie Klienta.
 9. Jeśli w konsekwencji bezprawnego wykorzystania danych Klienta są przeprowadzane transakcje za pomocą jego danych, Restauracja jest zwolniona z odpowiedzialności, jeżeli Klient nie zawiadomił Restauracji o bezprawnym wykorzystaniu jego danych niezwłocznie po wykryciu tego faktu.
 10. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu Usługi, przy użyciu strony internetowej www.pesto.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z usług strony internetowej www.pesto.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Klient składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez stronę internetową www.pesto.pl i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Restauracja zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 4. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Restauracja ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

 

IV. Wymagania techniczne

 1. W celu otrzymywania Usługi Użytkownik i/lub Klient musi być wyposażony w odpowiednie urządzenia końcowe (telefon, komputer, tablet) wraz z połączeniem do Internetu.
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.pesto.pl wymaga posiadania przez Użytkownika i/lub Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera w możliwie najnowszej wersji.
 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies zawiera Polityka Prywatności dostępna dla wszystkich Użytkowników i/lub Klientów na stronie: www.pesto.pl/polityka-prywatnosci.
 4. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania ze strony www.pesto.pli świadczonych za jej pomocą usług jest posiadania urządzenia końcowego z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

 

V. Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet

 1. Umowę między Klientem a Restauracją uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji podając czas dostawy lub odbioru zamówienia.
 2. Restauracja ma prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadkach: a) naruszenia zasad opisanych w punkcie III Regulaminu; b) awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia; c) wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; d) w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż podane przez Klienta dane są nieprawdziwe, należą do osób trzecich, Klient nie posiada zdolności do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego.
 3. Restauracja zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości, zamieścić za pośrednictwem strony internetowej www.pesto.pl ogólnodostępną informację mówiącą o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 4. Restauracja potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając na podany podczas przez Klienta adres e-mail stosowną wiadomość. Restauracja zastrzega sobie prawo do informowania Klienta o szczegółach zamówienia telefonicznie. Wykonanie przez Restaurację jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

 

VI. Formy płatności

 1. Klient składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówka, kartą poprzez terminal płatniczy Restauracji lub płatność poprzez sieć Internet (dalej: płatności online).
 2. W przypadku, gdy Restauracja anuluje zamówienie opłacone za pomocą płatności online, Operator Płatności na zlecenie Restauracji Partnerskiej dokona zwrotu płatności.
 3. Zlecenie zwrotu płatności przez Operatora Płatności nastąpi nie później niż w terminie 72 h, z zastrzeżeniem, że dni wolne od pracy mogą ten okres wydłużyć, od dnia otrzymania przez Operatora Płatności informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Operatora Płatności dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia z płatnością gotówkową, za zwrot środków odpowiedzialna jest Restauracja.
 5. Restauracja oraz Operator Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Restauracja oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Restauracji lub Operatora Płatności.
 6. Restauracja wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
 7. W przypadkach pytań lub wątpliwości, Klient powinien skontaktować się z Restauracją za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację, Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja nie przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązuje się poinformować o tym Restaurację niezwłocznie po złożeniu zamówienia, ale nie później niż do momentu rozpoczęcia jego realizacji przez Restaurację i w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą płatności online, środki zostaną zwrócone przez Operatora Płatności niezwłocznie od momentu otrzymania od Restauracji zlecenia zwrotu środków, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych.

 

VIII. Własność intelektualna i licencje

 1. Wygląd strony internetowej www.pesto.pl,, treści, kod źródłowy są chronione polskim oraz międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Ściąganie ze strony www.pesto.pl treści oraz ich kopiowanie jest dozwolone wyłącznie za zgodą Restauracji.
 3. Żadna z części strony internetowej, w tym niniejszy Regulamin, nie mogą być rozpowszechniane lub/i powielane bez wiedzy Restauracji.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Zamówienia, prezentowanej Oferty, Dostawy należy kierować bezpośrednio do Restauracji, której reklamacja dotyczy. Reklamację dotyczącą usług Restauracji, Restauracja rozpatrzy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Restaurację powinny zostać przesłane za pośrednictwem adresu email na adres restauracja@pesto.pl
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Restauracja wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.

 

X. Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności.

 

XI. Opis zagrożeń

 1. Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Restauracja informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników oraz Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Restaurację w ramach korzystania ze strony www.pesto.pl. Informacja dotyczy zagrożeń, które Restauracja identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną,
  2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
  3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
  4. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware),
  5. instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usług ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Usługodawcę, które, mimo podejmowanych działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Restauracja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez powiadomienia Klientów. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony www.pesto.pl
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika oraz Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym: a) informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności strony www.pesto.pl; b) informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Restauracji lub osób trzecich; c) innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Data wejścia Regulaminu w życie: 15.10.2022 r.